Algemene Voorwaarden

Bij het gebruik van de dienst MijnSponsoractie, aangeboden op de domeinnaam: mijnsponsoractie.nl of een subdomein daarvan, van de onderneming MijnSponsoractie ingeschreven bij de KVK te Enschede onder nummer 71902643 (hierna: "Leverancier"), gaat u akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden. Leverancier behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene voorwaarden vindt u op: www.mijnsponsoractie.nl/algemene-voorwaarden.

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor MijnSponsoractie tussen Leverancier en u, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Leverancier en u overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele Algemene voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Het niet naleven van deze Algemene voorwaarden resulteert in directe afsluiting van uw MijnSponsoractie account.

Account voorwaarden

 1. U dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 2. U dient een persoon te zijn, accounts geregistreerd door ‘robots’ of andere geautomatiseerde methodieken zijn niet toegestaan.
 3. U dient uw eigen persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens het aanmeldproces.
 4. Uw logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld.
 5. U bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord, Leverancier kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 6. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder uw account.
 7. Één (1) persoon mag maximaal één (1) account bezitten.
 8. Het is niet toegestaan om MijnSponsoractie te gebruiken voor illegale doeleinden, u dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden.

Betalingsvoorwaarden en voorwaarden account omzetting

 1. De betaling geschiedt vooraf per kalendermaand per SEPA-incasso of iDEAL.
 2. De SEPA-incasso wordt minimaal 7 dagen voor uitvoering per e-mail aangekondigd.
 3. Bij het omzetten van een proefaccount naar een betaald account wordt het proefaccount direct omgezet naar een betaald account en beëindigt u automatisch het proefaccount. Op de dag van omzetting gaat tevens de betaling in.
 4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief het geldende hoge BTW tarief (thans 21%).
 5. Als er een betalingsachterstand is van 3 facturen dan wordt uw MijnSponsoractie account tijdelijk afgesloten. Per e-mail ontvangt u instructies over het kunnen voldoen van die facturen en wanneer uw account weer geactiveerd wordt.
 6. Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent alsdan een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van u. De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.

Opzeggingen

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw MijnSponsoractie account, u kunt alleen opzeggen in het “Beheer” gedeelte van uw eigen MijnSponsoractie omgeving. Een andere vorm van opzegging wordt niet geaccepteerd en dus ook niet verwerkt.
 2. Op het moment dat u uw MijnSponsoractie account opzegt, wordt het account (inclusief de betaling) direct stopgezet. Een betaald MijnSponsoractie account is per maand opzegbaar.
 3. Al uw data wordt 3 maanden na het stopzetten van uw account verwijderd.
 4. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van uw facturen, ook na het opzeggen van uw MijnSponsoractie account.

Aanpassingen van de dienst en prijzen

 1. Leverancier behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in MijnSponsoractie.
 2. Leverancier behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk MijnSponsoractie stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud.
 3. Leverancier behoudt het recht om MijnSponsoractie permanent stop te zetten. Dit zal minimaal 3 kalendermaanden van tevoren aangekondigd worden op www.mijnsponsoractie.nl.
 4. Leverancier behoudt het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van MijnSponsoractie door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal één (1) kalendermaand van te voren aangekondigd op www.mijnsponsoractie.nl.

Copyright en eigendom van content

 1. Leverancier zal nooit het eigendom claimen over uw content en/of materialen geplaatst op uw account en onderliggende accounts. Met andere woorden, uw data is en blijft altijd uw eigendom. Hier kunt u tot 3 maanden na stopzetten van uw account op verzoek over beschikken.
 2. Het is niet toegestaan om HTML en/of CSS en/of plaatjes (her) te gebruiken voor eigen of commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van Leverancier.

Aansprakelijkheid

 1. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Vrijwaring

 1. U vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Leverancier en u zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo.

Overige voorwaarden

 1. Leverancier streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan Leverancier hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 2. Leverancier gebruikt diensten (hardware, software, netwerk, data opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van MijnSponsoractie.
 3. U zult MijnSponsoractie niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Leverancier of MijnSponsoractie.
 4. U zult geen delen van MijnSponsoractie in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Leverancier.
 5. U zult MijnSponsoractie niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM).
 6. U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op MijnSponsoractie.
 7. Leverancier streeft er naar, maar garandeert niet, dat: 1) MijnSponsoractie voldoet aan uw specifieke wensen, 2) MijnSponsoractie een correcte werking heeft, 3) fouten in MijnSponsoractie worden verbeterd.
 8. Vragen over de Algemene voorwaarden kunnen gesteld worden op e-mail adres: info@mijnsponsoractie.nl.

Leverancier heeft een betalingskoppeling met Payment provider Mollie en Buckaroo waarmee de huurder zelf een contract kan afsluiten. De Payment provider draagt zorg voor de afwikkeling van transacties en transactiekosten via deze website. Leverancier en huurder zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van de gekozen Payment provider. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen, dit wordt vooraf ingesteld door de huurder.

Versie: 9 juli 2021